top of page

ประมวลผลภาพการอบรม หลักสูตร การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษ ยุโรป/ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐานอังกฤษ ยุโรป/ญี่ปุ่น ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานที่ต้องทำการตรวจสอบการติดตั้งนั่งร้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อต้องทำการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งเพื่อเป็นการรับรองว่าการติดตั้งนั่งร้านของบริษัทฯ ได้ถูกตรวจสอบจากผู้ที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านการอบรมมาแล้วด้วย โดยมี อาจารย์ ปริชญ์ศักดิ์ เข้มแข็ง เป็นวิทยากร และ คุณ รพีพงษ์ ธนภัทรไพศาล เป็นวิทยากรผู้ช่วย
การอบรมภาคทฤษฎีในวันแรก

การอบรมภาคปฏิบัติในวันที่สอง

การอบรมภาคปฏิบัติในวันที่สอง


การอบรมภาคปฏิบัติในวันที่สอง


ภาพถ่ายผู้เข้าอบรมหลังจากจบการฝึกอบรม

230 views0 comments

Comments


bottom of page