INTERNAL - ระเบียบการแต่งกายของบริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด


การแต่งกายสำหรับหัวหน้างาน - ผู้ควบคุมงาน

การแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน - แขนสั้น

การแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน - แขนยาว

34 views0 comments